samandamvatan@gmail.com 026-34809914 / 026-34809617

شرکت سامان دام وطن در ماههای گذشته هیئت هایی را به تمامی پرورش دهندگان سراسر کشور معرفی نمود  که  پرورش دهندگان بتوانند با حضور در این هیئت به صورت مستقیم در روند برنامهایی از جمله مسابقات نژادی  در هر گروه نژادی مشارکت داشته  و با راهکارهای مثبت ارایه شده بتوانیم هر چه بهتر با رعایت