samandamvatan@gmail.com 026-34809914 / 026-34809617

مشخصات و استانداردهای ژرمن شپهرد اصیل چسیت؟ منبع FCI

کشور منشا: آلمان
استاندارد شماره ۱۶۶ FCI
نوع بهره دهی : چند منظوره و با استعداد لازم برای کارهای مختلف، مراقبت از گله، نگهبانی و سگ کار
تقسیم بندی FCII : گروه اول سگهای گله گاو و گوسفند- بخش اول سگ گله گوسفند

مختصری از تاریخچه:
طبق یک مصوبه رسمی، انجمن سگهای ژرمن با نشست در اگزبورگ به عنوان یک ژرمن کنل کلاب و به عنوان پایهه گذار انجمن نژاد، مسئول ثبت استاندارد سگهای ژرمن شپرد میباشد. این استانداردها در اولین نشست اعضای
انجن در فرانکفورت در ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۸۸ بر اساس پیشنهادات ارائه شده توسط ون استفانیت و ا-مایر تدوین گردیدهه است. اصلاحیه هایی در مورد استاندارد های این نژاد در طول ششمین نشست اعضا در ۲۸ جولای ۱۹۰۱ و در بیست و سومین نشست اعضا در راین / کلن در ۱۷ سپتامبر ۱۹۰۹ ، پنجم سپتامبر ۱۹۳۰ و ۲۵ مارس ۱۹۶۱ به عمل آمده است. این استانداردها توسط اتحادیه جهانی سگهای ژرمن شفرد در ۳۰ اگوست ۱۹۷۶، بازبینی و تصویب گردید و مجددا پس از بازبینی و فهرست بندی در بیست و سوم و بیست و چهارم مارس ۱۹۹۱ مورد تصویب رییس شورا و کمیته مشاور قرار گرفته است.
در سال ۱۸۹۹۹ پس از پایه گذاری انجمن ژرمنشپرد تولید هدفمند این نژاد آغاز گردید. ژرمنشپرد سگ نواحی مرکزی وو جنوب آلمان است و در این نواحی به شکل سگ گله تکامل یافته ئ هدف نهایی این انجمن تولید سگ مناسب برای کارهای سخت بوده که برای دستیابی به این هدف و استاندارد مناسب؛ پرورش این نژاد با تاکید بر ساختار فیزیکی درست و خصوصیات و خلق و خوی مناسب و بی نقص در دستور کار قرار گرفته است.

خصوصیات عمومی:
ژرمن شپرد سگی با جثه متوسط، کمی کشیده و طویل، قوی و با ساختار عضلانی مناسب و استخوان بندی خشک و محکمم در کل ساختمان بدنی است.

رفتار – خلق و خو:
ژرمن شپرد سگی متعادل و آرام، با اعصابی قوی و دارای اعتماد به نفس است. سگهای این نژاد دارای طبیعتی خوب وو آرام بوده، حواسی جمع و تربیت پذیری عالی دارند.سگ های این نژاد میبایست پر جرات، ستیزه جو و پرطاقت بوده و در عین حال به عنوان همدمی مناسب قابلیت گله داری و نگهبانی را دارا باشند.

سر:
گوه ای شکل و در تناسب با بدن، طول سر تقریبا ۴۰ درصد ارتفاع تا جدوگاه است و میباید فاقد زمختی بوده و خیلی طویلل نباشد. ظاهر عمومی سر خشک و تمیز و فاطله بین دو گوش نسبتا عریض است. پیشانی در نمای جلو جانبی کمی گرد و بدون هر گونه شیار و یا فقط یک شیار میانی کم عمق دارد. نسبت ناحیه جمجمه به ناحیه صورت ۵۰ به ۵۰ است و وسعت پهنای جمجمه تقریبا با طول آن مطابقت دارد. در مشاهده از بالا جمجمه بتدریج از سمت گوشها به طرف پل بینی باریک شده و بتدریج با شیب ملایمی به شکل گوه به طرف جلوی صورت امتداد می یابد و این شیب به شکل ناگهانی قطع نمیشود.
فکهای بالا و پایین قویا تکامل یافته اند. پل بینی مستقیم و وجود هرگونه فرو رفتگی یا خمیدگی در آن نامطلوب شمردهه میشود. لبها محکم و سفت بوده و معمولا به رنگ مشکی دیده میشوند.

بینی :
باید سیاه رنگ باشد.

دندان ها :
دندان ها می باست قوی و سالم بوده و مطابق فرمول دندانی کامل باشند (۲۴ عدد). دندانها قیچی مانند هستند. به عبارتیی دندان ها ثنایا میبایست مانند لبه قیچی به همدیگر برخورد نمایند بنابراین دندان های پیش فک بالا و فک پایین به شکل قیچی روی هم می افتند. در صورتیکه سطح تماس دندان های پیش، بیش از حد به جلو یا عقب ۀمده باشد یک اختلال تلقی میشود. وجود فضاهای بین دندانی خیلی زیاد هم نوعی اختلال قلمداد میگردد. قرار نگرفتن دندان های ثنایا در یک خط مستقیم از دیگر اختلالات دندان ها در این نژاد است. استخوان های فک لازم است قویا تکامل یافته بوده و دندان ها بطور محکم در راستای کمان دندانی در فک قرار گرفته باشند.

چشم ها :
متوسط و بادامی با شیب ملایم ولی حالت بیرون زدگی ندارند. چشمانی که چندان نافذ نباشند نامطلوب بوده و روی قیافهه سگ اثر منفی میگذارد.

گوشها :
ژرمن شپرد گوشهایی افراشته و با اندازه ای متوسط دارد که به شکل عمودی حک میگردد نوک گوشهای دو طرف همم کشیده شده باشده باشند) گوشها به تدریج از سمت پایه به طرف نوک باریکتر میشوند و لاله گوش به سمت جلو باز میگردد.
گوشهای نیمه افتاده یا آویزان را میبایست نوعی تلقی نمود. گوشهایی که در زمان حرکت یا استراحت به طرف عقب قرارر میگیرند را نباید خطا به حساب آورد.

گردن :
گردن میبایست قوی و دارای ساختاری عضلانی بوده و فاقد آویزه زیر گلو باشد. زاویه گردن نسبت به بدن ( با سطح افق)) تقریبا ۴۵ درجه است.

بدن :
در امتداد خط پشتی هیچ گونه شکستگی و فرو رفتگی قابل رویتی نبایدمشاهده گردد. خط پشتی از سر و گردن تا رویی جدوگاه بر روی پشت بتدریج با شیب ملایمی نسیت به خط افق ادامه یافته و به سوی کپل بتدریج مایل میشود.
ناحیه پشت محکم، قوی و با ساختار عضلانی و مناسب است. کمر پهن و محکم و تکامل یافته و دارای ساختار عضلانیی خوبی است.
کپل میبایست طویل بوده و نسبت به خط افق کمی شیب یا افتادگی داشته باشد. ( حدود ۲۳ درجه ) و بدون هیچ گونهه برجستگی با فرو رفتگی بوده و به شکل مناسبی به دم پیوند خورده باشد.

سینه:
نسبتا عریض، زیر سینه تا حد ممکن طویل و توسعه یافته ، عمق سینه می بایست ۴۵ تا ۴۸ درصد ارافع بدن تا جدوگاهه باشد. دنده ها دارای قدرت فنریت( ارتجاعی ) متوسطی هستند و دنده های میله ای (گرد و استوانه ای شکل ) یا خیلی بلند را میبایست نوعی خطا و نقص تلقی نمود.

دم :
حداقل به مفصل خرگوشی میرسد اما نه آن قدر بلند که تا وسط متاتارس ادامه داشته باشد. زیر دم موهای بلند تری وجودد دارد و بصورت آویزان با کمی خمیدگی حمل میشود. در زمان حرکت یا تحریک، دم افراشته شده و به سمت بالا حمل میگردد ولی هرگز بالاتر از خط افق دیده نمیشود. جراحی های اصلاحی روی دم ممنوع است.
اندامها

اندامهای حرکتی قدامی :
در مشاهده از هر طرف پاهای قدامی صاف و مستقیم و در نگاه از جلو کاملا موازی هم هستند. تیغه شانی ای و بالای زانوو از نظر طول مساوی هم و با ساختار عضلانی و محکم به تنه چسبیده اند زاویه بین تیغ شانه و قسمت بالای بازو در شرایط ایده ال ۹۰ درجه بوده اما عمدتا بیشتر از ۱۱۰ درجه میباشد. در حالت ایستاده و حرکت، بازوها نباید به داخل یا به خارج چرخیده باشند.
در مشاهده از هر طرف، جلو بازو مستقیم و کاملا موازی با هم و عضلانی بوده و طول پاسترن حدود یک سوم جلو بازو وو زاویه بین آنها حدود ۲۰ تا ۲۲ درجه میباشد. یک پاسترن ضیعف ( زاویه بیش از ۲۲ درجه) یا یک پاسترن پر شیب ( با زاویه کمتر از ۲۰ درجه) بر کارایی مناسب سگ اثر داشته بخصوص روی استقامت و پایداری حیوانات بسیار موثر است.
پنجه های قدامی : گرد و محکم، با انگشتانی خمیده و بالشتک هایی سفت و محکم اما غیر شکننده، ناخن ها محکم، قوی،، خمیده و تیره.

اندام حرکتی خلفی :
اندامهای خلفی در سگهای ژرمن شپرد قدری به عقب کشیده شده و اگر از پشت به حیوان نگاه شود اندامها باهم موازیی هستند. نواحی بالا و پایین زانو هم طول و زاویه بین این دو حدود ۱۲۰ درجه میباشد. زانوها بسیار قوی و رانها عضلانی هستند. مفاصل خرگوشی قوی و محکم و متاتارس به شکل عمود زیر مفصل خرگوشی قرار میگیرد.

پنجه های خلفی : متراکم، کمی خمیده و بالشتک ها محکم و تیره، ناخن های قوی، خمیده و تیره رنگ هستند.
گام و حرکت خلفی :
ژرمن شپرد سگی پر شتاب و سریع میباشد. اندامهای حرکتی این نژاد می بایست طول و زاویه متعادلی داشته باشندد بطوریکه در زمان حرکت هیچ گونه تغییر محسوسی در سطح پشتی حیوان حاصل نشود.
وقتی اندامهای خلفی به سمت جلو حرکت میکنند اندامهای قدامی با فاصله مساوی از یکدیگر باز میشوند. هر گونه تمایلل به افزایش زوایا در مفاصل اندامهای خلفی عامل کاهش قوام و قدرت تحمل و در نتیجه کاهش توانایی حیوان میگردد. تناسب صحیص و زاویه مناسب مفاصل عامل شکارگیری حرکات درست روی زمین بوده که در سرعت زیاد و گام صحیح و نهایتا حرکات روان و حرکت رو به جلوی درست تجلی می یابد.
وقتی سر به جلو کشیده میشود دم کمی بالا می آید و منجر به حرکتی سریع، راحت و یکنواخت میگردد. در این حالت بدنن کمی خمیده شده و پیوستگی خط پشتی بدن از گوشها، بالای گردن، پشت تا نوک دم از دست میرود.

پوست :
پوست به شکلی مناسب و بدون چین و چروک بدن را فرا گرفته است.

ساختار پوشش بدن :
ژرمن شپرد دارای پوششی دو لایه به صورت پوشش خارجی و پوشش زیرین آن است.پوشش خارجی می بایست تا حدد ممکن متراکم، صاف، زمخت و سخت و چسبیده به بدن قرار گیرد و روی سر، داخل گوشها، جلوی پاها و روی پاها و روس ساق و پنجه ها را بپوشاند این موها کوتاه بوده و موهای کمی بلندتر و متراکم تر در نواحی گردن دیده میشود.موهای نواحی خلفی پاها بلندتر بوده و به سمت بخلق و مفاصل خرگوشی امتداد می یابند. این حالت موها در نواحی پشت رانها حالتی شبیه به یک شلوارک ایجاد میکند.
رنگ بدن :
سیاه توام با قهوه ای مایل به قرمز، قهوه ای ، زرد با مشخصه های خاکستری کم رنگ، مشکی یک دست یا خاکستریی یکدست، خاکستری با سایه های تیره تر که حالتی شبیه یک ماسک یا زین سیاده را نشان میدهد. مشخصه های کوچک سفید رنگ روی سینه و هم چنین رنگهای خیلی روشن تر در لایه درونی پوشش بدن که چندان جلب توجه ننمایند مجاز بوده ولی مطلوب نمیباشند بینی در تمامی رنگهای بدن میبایست سیاه باشد.
سگهایی که فاقد ماسک صورت بوده و چشمانی روشن دارند و دارای مشخه های سفید و روشن در سینه و نواحی داخلیی بوده و ناخن هایی بی رنگ و انتهای دم قرمز رنگ دارند در گروه سگهای فاقد رنگدانه جای میگیرند. پوشش زیرین ( لایه داخلی موها) معمولا برنگ خاکستری روشن میباشد و رنگ سفید در این نژاد قابل قبول نمی باشد.

اندازه و وزن بدن :
در سگهای نر : ارتفاع در جدوگاه ۶۰-۶۵۵ سانتی متر- وزن ۳۰-۴۰ کیلوگرم
در سگهای ماده : ارتفاع در جدوگاه ۵۵-۶۰۰ سانتی متر – ورن ۲۲-۳۲۲کیلوگرم

نواحی و خطاها :
هرگونه انحراف از نکات ذکر شده فوق را میبایست به عنوان یک نقص یا کمبود تلقی نموده و این نقص بطور جدی ازز نظر شدت و میزان مورد مطالعه قرار گرفته و اثرات آن روی سلامت و رفاه حیوان برآورده میشود.

نواقص جدی :
هر گونه انحراف از خصوصیات نژادی توصیف شده که روی کارایی سگ اثر بگذارد.
نقص در گوشها : گوشهایی که از جوانب به پایین متمایل باشند، گوشهای کج، گوشهایی که به سمت داخل کشیده شده اند،، گوشهایی که سفت و محکم نباشند.
فقدان شدید رنگدانه در بدن
فقدان شدید قوام عمومی بدن
اختلالات دندانی : هر گونه انحراف دندان ها از حالت قیچی و فرمول صحیح دندانی خطا محسوب میگردد.

نواقص منجر به حذف سگ :
سگهای عصبی ، تهاجمی یا خیلی خجالتی
خلق و خوی نا مناسب، اعصاب ضعیف و گاز گیر( مهاجم)
گوش و دم معیوب و ناقص
نقص عضو:
فقدان دندانها : یک آسیای کوچک شماره ۳۳ به اضافه یک دندان دیگر یا یک دندان آسیای کوچک شماره ۴ ، یا یک دندانن آسیای کوچک شماره ۴، یا یک دندان آسیای بزرگ شماره ۱ یا ۲ و یا فقدان ۳ دندان یا بیشتر.
سگهایی با اختلالات فک، فک طویل با طولی بیش از ۲ میلی متر از حد استاندارد،فک کوتاه، مشخص بودن هر ۱۲ دندانن پیش.
بیش از یک سانتی متر اختلاف در قامت حیوان ( بلندتر یا کوتاه تر)
سگهای آلبینو ( زال)
رنگ سفید بدن – سگهای سفید _ حتی سگهای سفید با ناخن ها و چشم های سیاه.
پوشش خارجی طویل ( طویل، نرم، صاف نبودن پوشش بیرونی و داخلی ، موهای پر مانند روی گوشها و پاها، ساقها و دمم پشمالو با توده های مو در زیر دم.
پوشش بلند ( موهای دراز، پوشش خارجی نرم بدون پوشش زیرین، بخصوص موهای متراکم در قسمت وسط پشت،، موهای پر مانند روی گوشها ، ساقها و دم مو بلند).
هر سگی که به وضوح اختلالات رفتاری یا ساختاری نشان دهد فاقد کیفیت قلمداد میشود.
سگهای نر باید دارای دو بیضه ظاهرا طبیعی داخل کیسه بیضه باشند.

منبع : کتاب استاندار FCI در ده نژاد بزرگ سگ

sdv-c